Платонова тела

Платонова тела су добила назив по старогрчком филозофу Платону, због њихове употребе у „Тимеју“ где су појавама четири елемента додељивани облици геометријских тела. Тетраедар је био повезан са ватром, октаедар ваздухом, икосаедар водом, а хексаедар земљом, док је додекаедар био на располагању Творцу да представи васиону.

Платонова тела задовољавају два услова којим се карактеришу правилни полиедри: све стране су им правилни међусобно подударни многоуглови и сви рогљеви су им правилни, међусобно подударни и конвексни.

Прочитајте више „Платонова тела“